top of page
Algemene voorwaarden 2024

 

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Kliniek Heihof  in de ruimste zin des woords. 

Kliniek:  Kliniek Heihof  onder inschrijving KVK. 54902096 is statutair gevestigd te Hilversum, hanteert voor haar dienstverlening de volgende Algemene Voorwaarden:  

 

1. Definities

 

Behandelingsovereenkomst: alle door Kliniek Heihof  met een patiënt gesloten overeenkomst betreffende een behandeling.

 

Patiënt: de wederpartij van Kliniek Heihof  bij hXet aangaan van de behandelingsovereenkomst.

 

Behandeling: alle medische- en cosmetische behandelingen die door Kliniek Heihof  worden uitgevoerd.

 

2. Uitzonderingen op algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Kliniek Heihof  daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De patiënt doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

3. Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De behandelingsovereenkomst (en derhalve de behandelingen) leidt tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Medici werkzaam bij Kliniek Heihof  zijn BIG-geregistreerd. Hierna te noemen behandelaars.

 

4. Resultaten cosmetische behandeling

De behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatsverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals infectie, bloeduitstorting, weefselversterking en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige ingrepen is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een correctie of touch-up uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, afhankelijk van het type behandeling dient deze binnen 14 – 28 dagen na behandelingsdatum plaats te vinden. Echter is dit geen verplichting. Bij overmacht (kan het onder andere zijn: verplichte sluiting, pandemie, lang ziekteverzuim van de behandelaar), vervalt het uitvoeren van de correctie of touch-up. Deze aanvullende correctie kan extra kosten met zich meebrengen voor u als patiënt.

5. Uitvoering behandelingsovereenkomst

Kliniek Heihof  zal de behandelingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig met de geldende richtlijnen van de IGJ & NVCG (laten) uitvoeren. Kliniek Heihof  heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Kliniek Heihof  hoeft daarvoor geen toestemming van de patiënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding

Kliniek Heihof  is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Kliniek Heihof  door de patiënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Kliniek Heihof  is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Kliniek Heihof  zal ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.

7. Informatie voor presentatiedoeleinden

Als schriftelijke toestemming is verkregen van de patiënt, zal Kliniek Heihof (publiekelijk) gebruikmaken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

8. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Kliniek Heihof  is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van patiënten. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

9. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.

Bij verzuim van een draadlift en/of uitgebreid behandelplan vanaf 1000 euro per  behandeling wordt een bedrag van €250 aanbetaling in rekening gebracht. Indien de patiënt verzuimt om op de afspraak te komen, wordt deze betaling niet gecrediteerd.

Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van Kliniek Heihof als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van patiënten, die via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enige restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

10. Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Kliniek Heihof  zijn toe te rekenen.

Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Kliniek Heihof ; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, behandelaar; vertrek van een behandelaar, behandelaar; ziekte in het medisch team; een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Kliniek Heihof  afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

 

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Kliniek Heihof  haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Kliniek Heihof  nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Kliniek Heihof  opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Kliniek Heihof  op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Kliniek Heihof  slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Patiënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel Kliniek Heihof als de patiënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijdstip van de behandeling te verzetten.

11. Identiteit en verstrekken van informatie

De patiënt geeft de behandelaar, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst nodig heeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs en het invullen van de medische vragenlijst. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van Kliniek Heihof  te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Kliniek Heihof  gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging, ontbinding en/of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Kliniek Heihof , of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medepatiënten.

13. Betaling van de behandeling

Betaling van een ingreep direct na de ingreep verschilt, enkel voor ingrepen geldt een aanbetaling vooraf. De patiënt wordt gehouden deze aanbetaling 14 dagen vóór de behandeling te voldoen. Het resterende bedrag wordt met pin of contant op de dag van de ingreep voldaan. Eventuele bijdrage in de behandeling vanuit de zorgverzekeraars, dient de patiënt zelf terug te vragen. Kliniek Heihof heeft, zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat de patiënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Kliniek Heihof  heeft gedaan.

14. Aanbetaling chirurgische behandelingen en opschorting behandeling

Pas nadat de aanbetaling voor de chirurgische behandeling conform het vorige lid is ontvangen, zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Kliniek Heihof heeft, zowel voor de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat de patiënt de verschuldigde aanbetaling aan Kliniek Heihof  heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De patiënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

15. In gebreke blijven van betaling

Door het feit dat Kliniek Heihof  op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de aanbetaling, is de patiënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

16. Vordering van betalingen

Voor rekening van de patiënt komen voorts alles door Kliniek Heihof  te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Kliniek Heihof  zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15 procent van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Kliniek Heihof  de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Kliniek Heihof  derden voor de invordering inschakelt, is de patiënt de totale werkelijk door Kliniek Heihof  gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd. In geval van gerechtelijke interventie, komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de patiënt. Voor zover Kliniek Heihof  gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

17. Prijswijzigingen

Kliniek Heihof  behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn. Echter, prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes, echter, alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de patiënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

18. Verrekening

Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door Kliniek Heihof  op goede gronden wordt bestreden.

19. Aansprakelijkheid van Kliniek Heihof 

De aansprakelijkheid van Kliniek Heihof , zowel voor directe als voor gevolgschade, en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kliniek Heihof  beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de behandelaar heeft plaatsgevonden.

20. Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering

Kliniek Heihof  aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

21. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijfs- of beroepsuitoefening

Kliniek Heihof  aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de patiënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werk bestemming aankomen).

22. Afhandeling klachten

Kliniek Heihof  is aangesloten bij erkende klachten en geschillencommissie Er is iets misgegaan. Hiermee voldoet de kliniek aan gestelde richtlijnen WKKGZ. 

 

De patiënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de behandelaar, ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten dienen door de patiënt schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan Kliniek Heihof . Indien er klachten zijn, kan de patiënt via de website van Kliniek Heihof  het klachtenreglement volgen. 

23. Behandelovereenkomst

Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. De patiënt gaat een behandelovereenkomst aan met Kliniek Heihof – de behandelaar is geen contractant. Kliniek Heihof  behoudt zich het recht voor de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde en bekwame behandelaar te laten uitvoeren. 

 

24. Geschillen vallen onder Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen patiënt en kliniek Heihof is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en kliniek Heihof , waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kliniek Heihof  haar kantoor heeft. 

bottom of page